សមាសភាគ

អេសអេសអេហ្វភីភី | ទ្រីន / មីល ផ្ទះ | ទ្រីន / មីល ចាប់យក | ទ្រីន / មីល

ស​មា​្ភា​រៈ

សមា្ភារៈធម្មតារួមមានយ៉ាន់ស្ព័រដែកអ៊ីណុកប៊ីរីលីមលង្ហិនស្ពាន់ស្ពាន់ដែកមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឧណាន់ដង់ដែកកាបូនមធ្យមដែកអ៊ីណុកនិងទីតាន។