ការធ្វើត្រាប់តាមករណីសិក្សា កំសាន្ដ ខិត្តប័ណ្ណទំព័រតែមួយ