විනෝදාත්මක සිද්ධි අධ්‍යයනය තනි පිටු පියාසර කිරීමේ ආකෘතිය