ගෝලීය මූලස්ථානය

එක්සත් ජනපද නිෂ්පාදන කම්හල සහ ගෝලීය විකුණුම් කාර්යාලය

ලිපිනය:

20 W. ක්‍රීමරි පාර,
Trumbauersville, PA 18970

දුරකථන:

(215) 536-3077

ෆැක්ස්:

+ 1 215-536-4844

පෙන්සිල්වේනියාවේ bracalente පහසුකම පිටත

චීන බලාගාරය

Bracalente Metal Products Suzhou LLC

ලිපිනය:

Wujiang, Jiangsu පළාත

දුරකථන:

(215) 536-3077

විද්යුත් තැපෑල:

[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

bracalente china පහසුකම

ඉන්දියානු පහසුකම

ලිපිනය:

පූනේ ඉන්දියාව

දුරකථන:

(215) 536-3077

ෆැක්ස්:

+ 1 215-536-4844

වියට්නාමයේ පහසුකම

ලිපිනය:

වියට්නාමය

දුරකථන:

(215) 536-3077

ෆැක්ස්:

+ 1 215-536-4844